... viac fotiek nájdete vo fotogalérii

AKTUALITY :


Zápisnica 22.10.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 07.10.2020

Čítajte viac »


Pozvánka 07.10.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 07.10.2020

Čítajte viac »


Zmluva 07.10.2020

Príkazná zmluva zo dňa 17.09.2020 medzi obcou Borová a Komunál - Servis, s.r.o.

Čítajte viac »


Oznam 07.09.2020

Oznam

Čítajte viac »


Komunitný plán 07.09.2020

Komunitný plán obce Borová a Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Čítajte viac »


Zmluva 18.08.2020

Zmluva o vypracovaní žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód: MAS_011/7.2/1 zo dňa 12.08.2020 medzi obcou Borová a AtoZ Grant, s.r.o.

Čítajte viac »


Zmluva 18.08.2020

Zmluva o predaji pozemku parc. č. 295/5 o výmere 57189m2 zo dňa 30.06.2020 medzi obcou Borová a Barbora Vargová

Čítajte viac »


Zmluva 13.08.2020

Zmluva "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Borová - Oprava krytu MK v obci Borová" zo dňa 13.08.2020 medzi obcou Borová a CS, s.r.o.

Čítajte viac »


Zápisnica 08.08.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 07.08.2020

Čítajte viac »


Zmluva 04.08.2020

Zmluva o garantovanom účte zo dňa 31.07.2020 medzi obcou Borová a Prima banka Slovensko, a.s.

Čítajte viac »


Pozvánka 04.08.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 7.8.2020

Čítajte viac »


Výzva 30.07.2020

výzva na predkladanie ponúk na rekonštrukciu komunikácie.

Čítajte viac »


Oznam 30.07.2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Borová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29.07.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst. BOR-27/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks agáta bieleho - rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 435/1 v katastrálnom území Dlhá z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Borová.


Zmluva 28.07.2020

Zmluva o nájme zo dňa 08.07.2020 medzi obcou Borová a Marína Michalíková.

Čítajte viac »


Zmluva 17.07.2020

Zmluva o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany obobných údajov medzi obcou Borová a IQ ideas, s.r.o.

Čítajte viac »


Zápisnica 08.07.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 29.06.2020

Čítajte viac »


Záverečný účet 08.07.2020

Záverečný účet obce Borová za rok 2019

Čítajte viac »


Zmluva 30.06.2020

Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2020 medzi obcou Borová a Alena Vargová.

Čítajte viac »


Pozvánka 25.06.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 29.06.2020

Čítajte viac »


Zmluva 23.06.2020

Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2020 medzi obcou Borová a Ing. Peter Pecko.

Čítajte viac »


Zmluva 23.06.2020

Zmluva o zabezpečení dodávky čestvého a spracovaného ovocia a zeleniny pre materskú školu zo dňa 04.06.2020 medzi obcou Borová a PLANTEX, s.r.o.

Čítajte viac »


Zmluva 15.06.2020

Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2020 medzi obcou Borová a Ernest Pagáč.

Čítajte viac »


Zmluva 15.06.2020

Zmluva o prenájme časti pozemku zo dňa 11.06.2020 medzi obcou Borová a Jozef Šimončič.

Čítajte viac »


Zmluva 15.06.2020

Zmluva o prenájme časti pozemku zo dňa 29.05.2020 medzi obcou Borová a Branislav Reis.

Čítajte viac »


Zmluva 04.06.2020

Zmluva o dielo zo dňa 04.06.2020 medzi obcou Borová a MIVEROB, s.r.o.

Čítajte viac »


Výberové konanie 03.06.2020

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) Materskej školy, Borová 56, 919 61 Borová

Čítajte viac »


Návrh 01.06.2020

Návrh - Záverečný účet obce Borová za rok 2019

Čítajte viac »


Zmluva 29.05.2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb zo dňa 04.02.2020 medzi obcou Borová a JURA audit, s.r.o.

Čítajte viac »


Zmluva 29.05.2020

Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2020 medzi obcou Borová a Marián Tollarovič.

Čítajte viac »


Zápisnica 27.05.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 21.05.2020

Čítajte viac »


Dôležité! 25.03.2020

Sledujte, prosím oznamy v aktualitách ohľadom Koronavírusu vpravo.


Oznam 23.03.2020

Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Borová za rok 2019. V zmysle § 4 odst. 6. zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch, úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v obci Borová predstavuje 60,06%.


Oznam 18.03.2020

Vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu k vírusu COVID-19 pre zamedzenie šírenia koronavírusu obmedziť styk s verejnosťou na úradoch, bude Obecný úrad v Borovej od 17.3.2020 až do odvolania pre verejnosť ZATVORENÝ.
Všetky otázky Vám v tomto čase radi zodpovieme telefonicky alebo emailom.
tel.: 0903730569, 0907600756
e-mail: obec@borova.sk

Dôležitá informácia! 16.03.2020

KORONA vírus COVID-19, všetky informácie nájdete vpravo v novinkách.

Čítajte viac »


Oznamy 11.03.2020

1. Farský úrad Dlhá oznamuje farníkom, že z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy koronavírusu sa nebudú konať sväté omše od 11.3.2020 do 23.3.2020
2. Predseda SZZ oznamuje svojim členom, že výročná členská schôdza, ktorá sa mala konať 15.3.2020 sa ruší. Nový termín výročnej členskej schôdze SZZ je 29.3.2020 / nedeľa/ o 14.30 hodine v zasadačke obecného úradu.
3. Obecný úrad oznamuje občanom, že 12.3.2020 od 12.00 hod. a 13.3.2020 bude obecný úrad zatvorený.
4. Obecný úrad prosí rodičov detí, ktoré sú kvôli šírenia koronavírusu doma, aby sa deti zdržovali doma a nie v skupinách na verejných priestranstvách / ihrisko/.
5. Ambulancia MUDr. Císarovej oznamuje, že dňa 17.3.2020 bude zatvorená. Akútne stavy zastupuje MUDr. Sivák.


Oznam 10.03.2020

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR o zamedzení šírenia koronavírusu obec Borová ruší akciu súťaž o Najlepší zákusok, ktorá bola naplánovaná na 22.3.2020.

Starostka obce Borová


Zápisnica 25.02.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 24.02.2020

Čítajte viac »


Pozvánka 18.02.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 24.02.2020

Čítajte viac »


Oznam 10.02.2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dlhá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.1.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DLH-5/2020 o vydanie súhlasu na výrub - 1 ks brezy a 1 ks orecha - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 295/5 resp. 295/9 v katastrálnom území Borová z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dlhá.


Zmluva 07.01.2020

Dodatok k zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu medzi obcou Borová a FCC Trnava, s.r.o.

Čítajte viac »Novinky :

... Kalendár na celý rok