... viac fotiek nájdete vo fotogalérii

Zápisnica zo zasadnutia 31.03.2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 22.03.2017 v zasadačke obecného úradu

Čítajte viac »


Zmluvy so spoločnosťou biomarina - biowaste s.r.o. 30.03.2017

Zmluva o odbere použitého oleja a Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

Čítajte viac »


Naj borovský zákusok 26.03.2017

Pozrite si výsledky a fotky z našej vydarenej akcie "Naj borovský zákusok 2017"

Čítajte viac »


VZN č.1/2017 24.03.2017

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.1/2017 O nakladaní s nájomnými bytmi v obci Borová - konečná verzia

Čítajte viac »


VZN č.2/2017 24.03.2017

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Borová - konečná verzia

Čítajte viac »


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 17.02.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v obci Borová

Čítajte viac »


UPOZORNENIE !!! Prerušenie dodávky elektrickej energie 14.02.2017

Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 02.03.2017 a 03.03.2017 bude plánované prerušenie dodávky elektrickej energie. Pozrite si zoznam adries, ktorých sa to týka.

Čítajte viac 02.03.2017 »

Čítajte viac 03.03.2017 »


Zber použitého oleja v obci 31.01.2017

Vážení občania,
obecný úrad pokračuje aj v tomto roku v zbere použitého, prepáleného oleja. Na použitý olej môže občanom poskytnúť nádoby obecný úrad. Občania však môžu použitý olej zlievať aj do plastových fliaš a priniesť na obecný úrad. Prosím a zároveň žiadam občanov, aby nevylievali použitý olej do záhrad alebo žúmp. Šetrime naše životné prostredie. Veď zlievať použitý olej do nádob je len malá námaha, ktorá stojí za to. Už viacerí občania našej obce pochopili, že ide o dobrú vec.
Starostka obce


Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 30.01.2017

Obec Dlhá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.1.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. DLH-3/2017 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovín rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1168 a 1110 v k.ú Borová vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu údržby miestnej komunikácie.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.


Výzva 02.01.2017

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

Čítajte viac »


VZN 6/2016 14.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 obce Borová o miestnych daniach na území obce Borová

Čítajte viac »


VZN 5/2016 14.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 obce Borová o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Borová

Čítajte viac »


Zápisnica zo zasadnutia 14.12.2016

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 12.12.2016

Čítajte viac »


Rozpočet 14.12.2016

Rozpočet OBCE BOROVÁ na roky 2017 - 2019

Čítajte viac »


Opatrenie pre obce 09.12.2016

Opatrenia na ochranu osôb v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok

Čítajte viac »


VZN 4/2016 28.11.2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BOROVÁ č. 4/2016 o vodení a držaní psov v obci Borová

Čítajte viac »


VZN 3/2016 28.11.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borová č. 3/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Borová

Čítajte viac »


Zápisnica zo zasadnutia 28.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 23.11.2016

Čítajte viac »


Rozpočet - návrh 25.11.2016

Návrh rozpočtu obce na roky 2017 - 2019 - NÁVRH

Čítajte viac »


Novinky :

... Kalendár na celý rok

Počasie: