... viac fotiek nájdete vo fotogalérii


Opatrenie pre obce 09.12.2016

Opatrenia na ochranu osôb v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok

Čítajte viac »


VZN 4/2016 28.11.2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BOROVÁ č. 4/2016 o vodení a držaní psov v obci Borová

Čítajte viac »


VZN 3/2016 28.11.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borová č. 3/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Borová

Čítajte viac »


Zápisnica zo zasadnutia 28.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 23.11.2016

Čítajte viac »


Rozpočet - návrh 25.11.2016

Návrh rozpočtu obce na roky 2017 - 2019 - NÁVRH

Čítajte viac »


VZN poplatky a odpad 24.11.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 obce Borová o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Borová - NÁVRH

Čítajte viac »


VZN dane 24.11.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 obce Borová o miestnych daniach na území obce Borová - NÁVRH

Čítajte viac »


Plán kontrolnej činnosti 22.11.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Borová na 1. polrok 2017.

Čítajte viac »


Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 22.11.2016

Obec Borová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.11.2016 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. BOR-27/2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín -2 ks orechov- rastúcich na pozemku parc. č. 431/2 v k.ú Dlhá vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a ohrozenia prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.


Zasadnutie OZ

Starostka obce pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 23.11.2016 o 16:30.

Čítajte viac »


VZN o vodení a držaní psov - NÁVRH 08.11.2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BOROVÁ č. 4/2016 o vodení a držaní psov v obci Borová - NÁVRH

Čítajte viac »


Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 04.11.2016

Obec Borová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.10.2016 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. BOR-21/2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín -3 ks smrekov- rastúcich na pozemku parc. č. 295/5 a 57/4 v k.ú Borová vo vlastníctve žiadateľa a Obce Borová z dôvodu poškodzovania statiky stavby a ohrozenia prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.


Prevádzkový poriadok pohrebiska - NÁVRH 03.11.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borová č. 3/2016, Prevádzkový poriadok pohrebiska - NÁVRH

Čítajte viac »


Zápisnica zo zasadnutia 06.10.2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.09.2016.

Čítajte viac »


Zasadnutie OZ

Starostka obce pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.09.2016 o 17:00.

Čítajte viac »


Novinky :

... Kalendár na celý rok

Počasie: