... viac fotiek nájdete vo fotogalérii

AKTUALITY :


Dodatok 28.07.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní tovarov dňa 6.11.2020 zo dňa 28.07.2021 medzi obcou Borová a IT Life, s.r.o.

Čítajte viac »


WiFi pre Teba 20.07.2021

Prílohy programu WiFi pre Teba

Čítajte viac »


Zmluva 06.07.2021

Kúpa zmluva o predaji pozemku zo dňa 06.07.2021 medzi obcou Borová a MUDr. Lucia Pecková s malželom Ing. Peter Pecko

Čítajte viac »


Zápisnica 01.07.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 29.06.2021

Čítajte viac »


VZN 01.07.2021

VZN č. 1/2021 k Zmene č. 3/2020 Územného plánu obce Borová

Čítajte viac »


Pozvánka 26.06.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 29.06.2021

Čítajte viac »


Zmluva 21.06.2021

Zmluva o prenájme pozemkov zo dňa 18.06.2021 medzi obcou Borová a AGROVIN Častá, a.s.

Čítajte viac »


Návrh VZN 14.06.2021

Návrh VZN č. 1/2021 k Zmene č. 3/2020 Územného plánu obce Borová

Čítajte viac »


Zmluva 07.06.2021

Zmluva o spolupráci zo dňa 07.06.2021 medzi obcou Borová a PLANTEX, s.r.o.

Čítajte viac »


Záverečný účet 03.06.2021

Záverečný účet obce Borová za rok 2020 - NÁVRH

Čítajte viac »


Cerfikát 28.05.2021

OBEC BOROVÁ -Certifikát za rok 2020 za množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 28 339 kg.
Ďakujem. starostka

Certifikát »


Zápisnica 28.05.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 25.05.2021

Čítajte viac »


Oznam 26.05.2021

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Borová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.05.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. BOR-21/2021 o vydanie súhlasu na výrub - 2 ks breza - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 2/5 a 436 v katastrálnom území Dlhá z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dlhá.

Zmluva 25.05.2021

Kúpna zmluva zo dňa 25.05.2021 medzi obcou Borová a Ing. František Tomašovič a manželkou Annou.

Čítajte viac »


Pozvánka 19.05.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 25.05.2021

Čítajte viac »


Zmluva 12.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie materiálno-technického vybavenia DHZO zo dňa 11.05.2021 medzi obcou Borová a Dobrovoľná požiarna ochrana SR.

Čítajte viac »


Oznam 05.05.2021

Dobrý deň,
nakoľko majú všetky obce problém s preplnenými nádobami na papier, firma FCC vykoná 4-krát do roka v našej obci zvoz papiera z domácností.
- Zvoz vriec z domácností sa bude vykonávať v nasledujúcich mesiacoch – Máj, Júl, September a november, pričom občania do nich môžu vhadzovať: letáky, noviny, časopisy, kancelársky papier a rozrezané kartóny. Zvoz sa bude vykonávať v presne ten istý deň, ako zvoz plastov.
Zvoz vriec sa uskutoční : 18.mája, 13. júla, 7.septembra, 30.novembra do vriec , ktoré obdržíte od Obecného úradu.

ďakujeme


Zmluva 30.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.04.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Zmluva 28.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 23.04.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Oznam 12.04.2021

Vážení občania,
Obecný úrad v Borovej oznamuje občanom, že koncom mesiaca apríl zberová spoločnosť zvezie z našej obce elektroodpad. Občania, ktorí majú doma akýkoľvek elektroodpad, môžu tento priniesť ku garáži kultúrneho domu.

Obecný úrad Borová


Výberové konanie 07.04.2021

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Borová

Čítajte viac »


Zmluva 07.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 01.04.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Zápisnica 07.04.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 06.04.2021

Čítajte viac »


Pozvánka 03.04.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 06.04.2021

Čítajte viac »


Oznam 31.03.2021

Vážení občania,
obecný úrad pokračuje aj v tomto roku v zbere použitého, prepáleného oleja. Na použitý olej môže občanom poskytnúť nádoby obecný úrad. Občania však môžu použitý olej zlievať aj do plastových fliaš a priniesť na obecný úrad. Prosím a zároveň žiadam občanov, aby nevylievali použitý olej do záhrad alebo žúmp. Šetrime naše životné prostredie. Veď zlievať použitý olej do nádob je len malá námaha, ktorá stojí za to. Už viacerí občania našej obce pochopili, že ide o dobrú vec.

Obecný úrad Borová


Oznam 31.03.2021

Podľa zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že obec Borová dosiahla v roku 2020 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 48,97 %

Ďakujem. Starostka


Zápisnica 31.03.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 16.03.2021

Čítajte viac »


Zmluva 29.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 28.03.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Zmluva 24.03.2021

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečení licencie zo dňa 24.03.2021 medzi obcou Borová a Lomtec.com a.s.

Čítajte viac »


Zmluva 24.03.2021

Zmluva o poskytnutí koncového zariadenia a SIM pre mobilných asistentov za účelom sčítania obyvateľov zo dňa 24.03.2021 medzi obcou Borová a Štatistický úrad SR.

Čítajte viac »


Zmluva 24.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 19.03.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Dôležitá informácia! 18.03.2021

Skríningové testovanie - všetky informácie v sekcii "Korona vírus"

Čítajte viac »


Zmluva 12.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.03.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Pozvánka 11.03.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 16.03.2021

Čítajte viac »


Zmluva 11.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 05.03.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Dôležitá informácia! 11.03.2021

Skríningové testovanie - všetky informácie v sekcii "Korona vírus"

Čítajte viac »


Dôležitá informácia! 02.03.2021

Skríningové testovanie - všetky informácie v sekcii "Korona vírus"

Čítajte viac »


2% z dane 02.03.2021

DOVOĽUJEME si Vás osloviť so žiadosťou o poukázanie 2% z Vašich daní v prospech OZ „BOSORÁČIK“.

Čítajte viac »

Čítajte viac »

Čítajte viac »


Zmluva 02.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 26.02.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Zmluva 25.02.2021

Zmluva o bezpečnom umiestnení túľavých psov zo dňa 22.01.2021 medzi obcou Borová a Združenie na ochranu zvierat Trnava.

Čítajte viac »


Zmluva 19.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 19.02.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Zmluva 18.02.2021

Darovacia zmluva ktorá nadobudne právoplatnosť po právoplatnom vydaní nového územného plánu so zapracovanou Zmenou č. 3 k územnému plánu obce Borová, ktorým bude parcela registra „C“ č. 186/1 v k.ú. Borová určená na výstavbu rodinných domov bez ochranného pásma cintorína. zo dňa 07.10.2020 medzi obcou Borová a Ing. Erik Zelený.

Čítajte viac »


Zmluva 17.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.02.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Zmluva 17.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 05.02.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Zmluva 17.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 29.01.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Dôležitá informácia! 08.02.2021

Skríningové testovanie - všetky informácie v sekcii "Korona vírus"

Čítajte viac »


Odstávka ZSE 08.02.2021

Odstávka ZSE dňa 02.03.2021 - 03.03.2021

Dokument 01 »

Dokument 02 »

Dokument 03 »


Územný plán 06.02.2021

Verejná vyhláška a územný plán obce Borová Zmena 03/2020 - nová sekcia v časti Novinky

Čítajte viac »


Dôležitá informácia! 04.02.2021

Skríningové testovanie - všetky informácie v sekcii "Korona vírus"

Čítajte viac »


Dôležitá informácia! 28.01.2021

Skríningové testovanie - všetky informácie v sekcii "Korona vírus"

Čítajte viac »


Zmluva 25.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 22.01.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Dôležitá informácia! 19.01.2021

Skríningové testovanie - všetky informácie v sekcii "Korona vírus"

Čítajte viac »Wifi pre Teba