... viac fotiek nájdete vo fotogalérii

AKTUALITY :


Dôležitá informácia! 02.03.2021

Skríningové testovanie - všetky informácie v sekcii "Korona vírus"

Čítajte viac »


2% z dane 02.03.2021

DOVOĽUJEME si Vás osloviť so žiadosťou o poukázanie 2% z Vašich daní v prospech OZ „BOSORÁČIK“.

Čítajte viac »

Čítajte viac »

Čítajte viac »


Zmluva 02.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 26.02.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Zmluva 25.02.2021

Zmluva o bezpečnom umiestnení túľavých psov zo dňa 22.01.2021 medzi obcou Borová a Združenie na ochranu zvierat Trnava.

Čítajte viac »


Zmluva 19.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 19.02.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Zmluva 18.02.2021

Darovacia zmluva ktorá nadobudne právoplatnosť po právoplatnom vydaní nového územného plánu so zapracovanou Zmenou č. 3 k územnému plánu obce Borová, ktorým bude parcela registra „C“ č. 186/1 v k.ú. Borová určená na výstavbu rodinných domov bez ochranného pásma cintorína. zo dňa 07.10.2020 medzi obcou Borová a Ing. Erik Zelený.

Čítajte viac »


Zmluva 17.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.02.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Zmluva 17.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 05.02.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Zmluva 17.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 29.01.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Dôležitá informácia! 08.02.2021

Skríningové testovanie - všetky informácie v sekcii "Korona vírus"

Čítajte viac »


Odstávka ZSE 08.02.2021

Odstávka ZSE dňa 02.03.2021 - 03.03.2021

Dokument 01 »

Dokument 02 »

Dokument 03 »


Územný plán 06.02.2021

Verejná vyhláška a územný plán obce Borová Zmena 03/2020 - nová sekcia v časti Novinky

Čítajte viac »


Dôležitá informácia! 04.02.2021

Skríningové testovanie - všetky informácie v sekcii "Korona vírus"

Čítajte viac »


Dôležitá informácia! 28.01.2021

Skríningové testovanie - všetky informácie v sekcii "Korona vírus"

Čítajte viac »


Zmluva 25.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 22.01.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol.

Čítajte viac »


Dôležitá informácia! 19.01.2021

Skríningové testovanie - všetky informácie v sekcii "Korona vírus"

Čítajte viac »


Vývoz smetí 30.12.2020

Harmonogram vývozu smetí na rok 2021

Čítajte viac »


Zápisnica 19.12.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 16.12.2020

Čítajte viac »


Pozvánka 09.12.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 16.12.2020

Čítajte viac »


Návrh rozpočtu 19.11.2020

Aktuálny návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023

Čítajte viac »


Dohoda 18.11.2020

Dohoda s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trnava na vytvorenie 1 pracovného miesta Aktivita č. 2 „Pracuj, zmeň svoj život“. zo dňa 13.11.2020

Čítajte viac »


Dohoda 13.11.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi zo dňa 05.11.2020 medzi obcou Borová a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Čítajte viac »


Zmluva 12.11.2020

Zmluva o dodaní tovarov zo dňa 06.11.2020 medzi obcou Borová a IT Life, s.r.o.

Čítajte viac »


Zmluva 12.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci zo dňa 05.11.2020 medzi obcou Borová a Ministerstvo financií SR

Čítajte viac »


Oznámenie 11.11.2020

Oznamenie výrubu drevín obce Dlhá

Čítajte viac »


Oznam 30.10.2020

Oznam na testovanie COVID - 19

Čítajte viac »


Oznam 27.10.2020

Spoločná zodpovednosť – celoplošné testovanie antigénovými testami na COVID - 19

Čítajte viac »


Oznam 27.10.2020

Trnavský samosprávny kraj Vás informuje , že v zmysle prijatých opatrení vlády SR zo dňa 22.10.2020 od pondelka 26.10.2020 prechádza II. stupeň základných škôl na dištančnú formu vyučovania. Z vyššie uvedených dôvodov Vám oznamujeme, že s platnosťou od 28.10.2020 bude autobusová doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I. stupňa do/zo školy, počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime. Bližšie informácie o prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy budú zverejnené na internetových stránkach dopravcov.

Čítajte viac »


Tlačová správa ŠUSR 26.10.2020

Tlačová správa Štatistický úrad Slovenskej republiky - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov zo dňa 19.10.2020

Čítajte viac »


Zápisnica 22.10.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 07.10.2020

Čítajte viac »


Pozvánka 07.10.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 07.10.2020

Čítajte viac »


Zmluva 07.10.2020

Príkazná zmluva zo dňa 17.09.2020 medzi obcou Borová a Komunál - Servis, s.r.o.

Čítajte viac »


Oznam 07.09.2020

Oznam

Čítajte viac »


Komunitný plán 07.09.2020

Komunitný plán obce Borová a Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Čítajte viac »


Zmluva 18.08.2020

Zmluva o vypracovaní žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód: MAS_011/7.2/1 zo dňa 12.08.2020 medzi obcou Borová a AtoZ Grant, s.r.o.

Čítajte viac »


Zmluva 18.08.2020

Zmluva o predaji pozemku parc. č. 295/5 o výmere 57189m2 zo dňa 30.06.2020 medzi obcou Borová a Barbora Vargová

Čítajte viac »


Zmluva 13.08.2020

Zmluva "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Borová - Oprava krytu MK v obci Borová" zo dňa 13.08.2020 medzi obcou Borová a CS, s.r.o.

Čítajte viac »


Zápisnica 08.08.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 07.08.2020

Čítajte viac »


Zmluva 04.08.2020

Zmluva o garantovanom účte zo dňa 31.07.2020 medzi obcou Borová a Prima banka Slovensko, a.s.

Čítajte viac »


Pozvánka 04.08.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 7.8.2020

Čítajte viac »


Výzva 30.07.2020

výzva na predkladanie ponúk na rekonštrukciu komunikácie.

Čítajte viac »


Oznam 30.07.2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Borová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29.07.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst. BOR-27/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks agáta bieleho - rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 435/1 v katastrálnom území Dlhá z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Borová.


Zmluva 28.07.2020

Zmluva o nájme zo dňa 08.07.2020 medzi obcou Borová a Marína Michalíková.

Čítajte viac »


Zmluva 17.07.2020

Zmluva o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany obobných údajov medzi obcou Borová a IQ ideas, s.r.o.

Čítajte viac »


Zápisnica 08.07.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 29.06.2020

Čítajte viac »


Záverečný účet 08.07.2020

Záverečný účet obce Borová za rok 2019

Čítajte viac »


Zmluva 30.06.2020

Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2020 medzi obcou Borová a Alena Vargová.

Čítajte viac »


Pozvánka 25.06.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 29.06.2020

Čítajte viac »


Zmluva 23.06.2020

Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2020 medzi obcou Borová a Ing. Peter Pecko.

Čítajte viac »


Zmluva 23.06.2020

Zmluva o zabezpečení dodávky čestvého a spracovaného ovocia a zeleniny pre materskú školu zo dňa 04.06.2020 medzi obcou Borová a PLANTEX, s.r.o.

Čítajte viac »


Zmluva 15.06.2020

Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2020 medzi obcou Borová a Ernest Pagáč.

Čítajte viac »


Zmluva 15.06.2020

Zmluva o prenájme časti pozemku zo dňa 11.06.2020 medzi obcou Borová a Jozef Šimončič.

Čítajte viac »


Zmluva 15.06.2020

Zmluva o prenájme časti pozemku zo dňa 29.05.2020 medzi obcou Borová a Branislav Reis.

Čítajte viac »


Zmluva 04.06.2020

Zmluva o dielo zo dňa 04.06.2020 medzi obcou Borová a MIVEROB, s.r.o.

Čítajte viac »


Výberové konanie 03.06.2020

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) Materskej školy, Borová 56, 919 61 Borová

Čítajte viac »


Návrh 01.06.2020

Návrh - Záverečný účet obce Borová za rok 2019

Čítajte viac »


Zmluva 29.05.2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb zo dňa 04.02.2020 medzi obcou Borová a JURA audit, s.r.o.

Čítajte viac »


Zmluva 29.05.2020

Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2020 medzi obcou Borová a Marián Tollarovič.

Čítajte viac »


Zápisnica 27.05.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 21.05.2020

Čítajte viac »


Dôležité! 25.03.2020

Sledujte, prosím oznamy v aktualitách ohľadom Koronavírusu vpravo.


Oznam 23.03.2020

Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Borová za rok 2019. V zmysle § 4 odst. 6. zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch, úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v obci Borová predstavuje 60,06%.


Oznam 18.03.2020

Vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu k vírusu COVID-19 pre zamedzenie šírenia koronavírusu obmedziť styk s verejnosťou na úradoch, bude Obecný úrad v Borovej od 17.3.2020 až do odvolania pre verejnosť ZATVORENÝ.
Všetky otázky Vám v tomto čase radi zodpovieme telefonicky alebo emailom.
tel.: 0903730569, 0907600756
e-mail: obec@borova.sk

Dôležitá informácia! 16.03.2020

KORONA vírus COVID-19, všetky informácie nájdete vpravo v novinkách.

Čítajte viac »Wifi pre Teba