... viac fotiek nájdete vo fotogalérii

AKTUALITY :


Zmluva 14.01.2022

Hromadná licenčná zmluva pre práva k hudobným dielam zo dňa 14.01.2022 medzi obcou Borová a SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský.

Čítajte viac »


Zmluva 12.01.2022

Zmluva o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov zo dňa 03.01.2022 medzi obcou Borová a IQ Ideas, s.r.o.

Čítajte viac »


Zmluva 12.01.2022

Zmluva č. ZM - 01/2022 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti zo dňa 03.01.2022 medzi obcou Borová a IQ Ideas, s.r.o.

Čítajte viac »


VZN 22.12.2021

Všeobecno záväzné nariadenie o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Borová

Čítajte viac »


Zápisnica 22.12.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 16.12.2021

Čítajte viac »


Pozvánka 10.12.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 16.12.2021

Čítajte viac »


Návrh 22.11.2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.

Čítajte viac »


Návrh rozpočtu 19.11.2021

návrh rozpočtu obce Borová na roky 2022-2024

Čítajte viac »


Oznámenie o začatí konania a výrub drevín 16.11.2021

Obec Borová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.05.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. BOR-21/2021 o vydanie súhlasu na výrub - 1 ks smrek - rastúci 295/71 na pozemku registra "C" parc. v katastrálnom území Borová z dôvodu "Rozsiahly koreňový systém narúša statiku múru plota a zasahuje do záhrady. Vplyvom nepriaznivého poveternostného počasia sa strom nebezpečne nakláňa, obávame sa poškodenia okolkitých domov v prípade pádu.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Borová.
Ďakujem. starostka


Článok 15.11.2021

Prečítajte si článok z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave o vykurovacom období.

Čítajte viac »


Zmluva 15.11.2021

Zmluva o nájme zo dňa 01.10.2021 medzi obcou Borová a Miroslav Hudek.

Čítajte viac »


Zmluva 15.11.2021

Zmluva o nájme zo dňa 08.11.2021 medzi obcou Borová a Barbora Lovíšková.

Čítajte viac »


OZNAM 15.11.2021

BVS oznam o prerušené dodávky vody z verejného vodovodu dňa 23.11.2021 od 08:00 do 15:00.

Čítajte viac »


Návrh VZN 15.11.2021

NÁVRH: Všeobecno záväzné nariadenie o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Borová

Čítajte viac »


Zmluva 26.10.2021

Mandátna zmluva č. 16/21 zo dňa 27.07.2021 medzi obcou Borová a T-TEAM, s.r.o., architektonická a projektová kancelária.

Čítajte viac »


Zápisnica 28.09.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 23.09.2021

Čítajte viac »


Zmluva 22.09.2021

Príkazná zmluva č. 32/VO/02/2021/EL-KSVO zo dňa 30.06.2021 medzi obcou Borová a KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Čítajte viac »


Pozvánka 21.09.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 23.09.2021

Čítajte viac »


Dokument 23.08.2021

Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR)

Čítajte viac »


Dodatok 28.07.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní tovarov dňa 6.11.2020 zo dňa 28.07.2021 medzi obcou Borová a IT Life, s.r.o.

Čítajte viac »


WiFi pre Teba 20.07.2021

Prílohy programu WiFi pre Teba

Čítajte viac »


Zmluva 06.07.2021

Kúpa zmluva o predaji pozemku zo dňa 06.07.2021 medzi obcou Borová a MUDr. Lucia Pecková s malželom Ing. Peter Pecko

Čítajte viac »


Zápisnica 01.07.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 29.06.2021

Čítajte viac »


VZN 01.07.2021

VZN č. 1/2021 k Zmene č. 3/2020 Územného plánu obce Borová

Čítajte viac »


Pozvánka 26.06.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 29.06.2021

Čítajte viac »


Zmluva 21.06.2021

Zmluva o prenájme pozemkov zo dňa 18.06.2021 medzi obcou Borová a AGROVIN Častá, a.s.

Čítajte viac »


Návrh VZN 14.06.2021

Návrh VZN č. 1/2021 k Zmene č. 3/2020 Územného plánu obce Borová

Čítajte viac »


Zmluva 07.06.2021

Zmluva o spolupráci zo dňa 07.06.2021 medzi obcou Borová a PLANTEX, s.r.o.

Čítajte viac »


Záverečný účet 03.06.2021

Záverečný účet obce Borová za rok 2020 - NÁVRH

Čítajte viac »


Cerfikát 28.05.2021

OBEC BOROVÁ -Certifikát za rok 2020 za množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 28 339 kg.
Ďakujem. starostka

Certifikát »


Zápisnica 28.05.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 25.05.2021

Čítajte viac »Wifi pre Teba