... viac fotiek nájdete vo fotogalérii

Výrub stromov 14.11.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Čítajte viac »


Lampiónvý sprievod 2.11.2017

Lampiónový sprievod obcou dňa 11.11.2017

Čítajte viac »


Zápisnica zo zasadnutia 23.10.2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 09.10.2017

Čítajte viac »


Zmluva 18.11.2017

Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb

Čítajte viac »


Výzva - verejné obstarávanie 12.10.2017

Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia kultúrneho domu Borová - verejné obstarávanie

Čítajte viac »


Pozvánka 04.10.2017

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Borová dňa 9.10.2017 o 17:00

Čítajte viac »


Odstávka elektrickej energie 27.09.2017

Dňa 11.10.2017 bude v obci Borová ODSTÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE.

Fáza 1 »

Fáza 2 »


VZN 3/2017 - Návrh 20.09.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 obce Borová o O URČENÍ MIEST NA VYLEPOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV - Návrh

Čítajte viac »


Výstava 19.09.2017

Výstava ovocia a zeleniny 2017 sa nekoná.

Čítajte viac »


Zverejnené zmluvy 27.07.2017

V sekcii Zverejňovanie údajov - Zmluvy sa nachádzajú nové zverejnené zmluvy

Čítajte viac »


Zápisnica zo zasadnutia 12.07.2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 12.07.2017

Čítajte viac »


Zápisnica zo zasadnutia 26.06.2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 26.06.2017

Čítajte viac »


Zmena ordinačných hodín 26.06.2017

Zmena ordinačných hodín v ambulancii zubného lekástva Suchá nad Parnou

Čítajte viac »


Zmluva o dielo CS, s.r.o. 26.06.2017

Zmluva o dielo so spoločnosťou CS, s.r.o. a obcou Borová

Čítajte viac »


Dohoda o príspevku 26.06.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Čítajte viac »


Pozvánka obce na OZ 20.06.2017

Starostka obce pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Borovej, ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2017 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ Borová

Čítajte viac »


Príjmy a výdavky obce 11.06.2017

Príjmy a výdavky obce Borová za rok 2016 a návrh záverečného účtu obce Borová

Čítajte viac »


Zápisnica zo zasadnutia 03.05.2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 26.04.2017

Čítajte viac »


Nájomné zmluvy 03.05.2017

Nájomné zmluvy o nájme bytov uzatvorené s obcou Borová

Čítajte viac »


OZNAM 28.04.2017

Obec Borová oznamuje, že Iveta Juhászová má na Obecnom úrade Borová uloženú doporučenú zásielku.


Zápisnica zo zasadnutia 31.03.2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 22.03.2017 v zasadačke obecného úradu

Čítajte viac »


Zmluvy so spoločnosťou biomarina - biowaste s.r.o. 30.03.2017

Zmluva o odbere použitého oleja a Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

Čítajte viac »


Naj borovský zákusok 26.03.2017

Pozrite si výsledky a fotky z našej vydarenej akcie "Naj borovský zákusok 2017"

Čítajte viac »


VZN č.1/2017 24.03.2017

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.1/2017 O nakladaní s nájomnými bytmi v obci Borová - konečná verzia

Čítajte viac »


VZN č.2/2017 24.03.2017

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Borová - konečná verzia

Čítajte viac »


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 17.02.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v obci Borová

Čítajte viac »


UPOZORNENIE !!! Prerušenie dodávky elektrickej energie 14.02.2017

Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 02.03.2017 a 03.03.2017 bude plánované prerušenie dodávky elektrickej energie. Pozrite si zoznam adries, ktorých sa to týka.

Čítajte viac 02.03.2017 »

Čítajte viac 03.03.2017 »


Zber použitého oleja v obci 31.01.2017

Vážení občania,
obecný úrad pokračuje aj v tomto roku v zbere použitého, prepáleného oleja. Na použitý olej môže občanom poskytnúť nádoby obecný úrad. Občania však môžu použitý olej zlievať aj do plastových fliaš a priniesť na obecný úrad. Prosím a zároveň žiadam občanov, aby nevylievali použitý olej do záhrad alebo žúmp. Šetrime naše životné prostredie. Veď zlievať použitý olej do nádob je len malá námaha, ktorá stojí za to. Už viacerí občania našej obce pochopili, že ide o dobrú vec.
Starostka obce


Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 30.01.2017

Obec Dlhá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.1.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. DLH-3/2017 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovín rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1168 a 1110 v k.ú Borová vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu údržby miestnej komunikácie.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.


Výzva 02.01.2017

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

Čítajte viac »


Novinky :

... Kalendár na celý rok

Počasie: