Operačný program WIFI pre Teba1. Príloha č. 1 Cenová ponuka: Príloha č. 1

2. Príloha č. 2 Test splnenia technických parametrov: Príloha č. 2

3. Technické listy dodávaných aktívnych prvkov: Technické listy


Informácie o Operačnom programe Integrovaná štruktúra 2014 - 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

názov a sídlo príjímateľa: OBEC BOROVÁ, BOROVÁ 56, 919 61

názov projektu: ZRIADENIE BEZPLATNÝCH WIFI SIETÍ V OBCI BOROVÁ

miesto realizácie projektu: OBEC BOROVÁ

výška poskytnutého NFP: 10.925 €

stučný opis projektu:

Predmetom zákazky je bezplatné vybudovanie WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov (AP) na verejných priestranstvách. V čase vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk sa na verejných priestranstvách nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by zasahovalo viac ako 30% do pokrytia vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov - 5 externých prístupových bodov a 4 interných prístupových bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce. Prístupové body budú umiestnenie na nižšie uvedených verejných priestranstvách:

1. Obecný úrad, č.56 919 61 Borová - 1 externý AP + 1 interný AP

2. Hasičské múzeum, č.149 919 61 Borová - 1 externý AP + 1 interný AP

3. Dom smútku, č.54 919 61 Borová - 1 externý AP

4. Dom kultúry, č. 134 919 61 Borová - 1 externý AP + 1 interný AP

5. Budova telovýchovnej jednoty, č. 136 919 61 Borová - 1 externý AP + 1 interný AP


Všetky dôležité informácie nájdete : dokument