Harmonogram vývozu smetí na rok 2022

Čítajte viac »


Vývoz KO je vždy v stredu !

Vývoz PLASTOV je vždy v utorok !

Ak termín vývozu pripadne na sviatok, zvozová spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu termínu vývozu odpadu alebo triedeného zberu! Obec bude o prípadnej zmene včas informovaná !


SKLO - flaše a poháre zbierajte do kontajnerov rozmiestnených v obci

Do triedeného zberu patria:

       PAPIER - noviny, časopisy, letáky, katalógy a knihy bez tvrdých dosiek

       PLASTY - PET fľaše od nápojov, fólia, obaly od čistiacich prostriedkov, igelitové tašky

       PET fľaše prosíme zošlapovať, stláčať.

       KOVY - konzervy od potravín, plechovky od nápojov

       TETRAPAKY - krabice od nápojov

Do triedeného zberu nepatria:

       Papier - kopírovací, brúsny, voskový od samolepiek, šanóny a zakladače s kovovými sponami

       Plastové - kelímky od jogurtov, poháriky, jednorázový riad a polystyrén, keramika, zrkadlá, sklo, odevy a iný textil

Osádka zberového vozidla je oprávnená neodobrať vrecia, v ktorých sa budú nachádzať iné odpady, ako je určené. Vrecia je potrebné vyložiť v deň vývozu do 6,30 hod.