Zmluvy obce BOROVÁ 2017:Dodatok k zmluve č. S08T700011 o zvoze a skládkovaní odpadu medzi obcou Borová a FCC Trnava, s.r.o. Dodatok

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov medzi obcou Borová a spoločnosťou ELEKOS Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality medzi obcou Borová a Ministerstvom vnútra SR - okresný úrad Zmluva

Zmluva o poskytnutí služieb medzi obcou Borová a MAKROAUDIT s.r.o. Zmluva

Dohoda o elektronickom doručovaní medzi obcou Borová a Finančnou správou SR. Dohoda

Zmluva o aktualizácii programov, softvérovej podpore, licenčná zmluva medzi obcou Borová a TOPSET Solutions, s.r.o. Zmluva

Dodatok o telekomunikačných službách medzi obcou Borová a Slovak Telekom, a.s. Dodatok

Zmluva o dodávke elektriny medzi obcou Borová a ZSE Energia, a.s. Zmluva

Zmluva o dielo medzi obcou Borová a Sokolbau s.r.o. Zmluva

Zmluva medzi obcou Borová a Prima banka Slovensko, a.s. o bežnom účte Zmluva

Kúpná zmluva medzi obcou Borová a Jozef Volek s Mgr. Ľubica Voleková Zmluva

Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi Slovak Telekom, a.s. a obcou Borová Zmluva

Úrazové poistenie žiakov - poistná zmluva s poisťovňou UNION, a.s. a obcou Borová Zmluva

Zmluva o aktualizácii programov so spoločnosťou TOPSET Solutions s.r.o. a obcou Borová Zmluva

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb so spoločnosťou JLM CONSULTING, s.r.o. a obcou Borová Zmluva

Zmluva o príprave implementácii projekty Kompostéry so Združením obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom pertnerstve a obcou Borová Zmluva

Zmluva o dielo so spoločnosťou CS, s.r.o. a obcou Borová Zmluva

Dodatok č.1 ku zmulve o nájme bytu medzi obec Borová a Tollarovič Marián Dodatok

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Ivona Domonkošová Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Miroslav Hudek Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Ernest Pagáč Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Peter Pecko Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Vanda Skácelová Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Marián Tollarovič Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Alena Vargová Zmluva

Zmluva o odbere použitého oleja so spoločnosťou: biomarina - biowaste s.r.o. 30.03.2017 Zmluva

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu so spoločnosťou: biomarina - biowaste s.r.o. 30.03.2017 Zmluva