Archív 2017 dokumentov obce BOROVÁ :Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 Rozpočet

Cenník a nájomné za užívanie hrobového miesta obce Borová. Cenník

Národný projekt reštart - Príležitosť pre dlhodobo nezemestnaných. Dohoda

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 Rozpočet

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 09.10.2017 v zasadačke obecného úradu Zápisnica

Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia kultúrneho domu Borová - verejné obstarávanie Výzva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 obce Borová o O URČENÍ MIEST NA VYLEPOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV - Návrh Nariadenie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 12.07.2017 v zasadačke obecného úradu Zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 26.06.2017 v zasadačke obecného úradu Zápisnica

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Dohoda

Návrh - Záverečný účet obce Borová za rok 2016 Účet

Príjmy obce Borová 2016 Príjmy

Výdavky obce Borová 2016 Výdavky

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 26.04.2017 v zasadačke obecného úradu Zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 22.03.2017 v zasadačke obecného úradu Zápisnica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 O nakladaní s nájomnými bytmi v obci Borová Nariadenie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Borová Nariadenie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v obci Borová Program

Výzva - Zápodoslovenská distribučná, a.s. - odstránenie nebezpečných porastov. Výzva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 obce Borová o miestnych daniach na území obce Borová Nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 obce Borová o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Borová Nariadenie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 12.12.2016 Zápisnica

Rozpočet OBCE BOROVÁ na roky 2017 - 2019 Rozpočet

Opatrenia na ochranu osôb v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok - usmernenie. Usmernenie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BOROVÁ č. 4/2016 o vodení a držaní psov v obci Borová Nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borová č. 3/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Borová Nariadenie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 23.11.2016 Zápisnica

Návrh rozpočtu obce na roky 2017 - 2019 Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 obce Borová o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Borová - NÁVRH Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 obce Borová o miestnych daniach na území obce Borová - NÁVRH Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Borová na 1. polrok 2017. Plán

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BOROVÁ č. 4/2016 o vodení a držaní psov v obci Borová - NÁVRH Návrh

Prevádzkový poriadok pohrebiska - NÁVRH Návrh

Štatút obce Borová 2016 Štatút

Všeobecne záväzné nariadenie č.1 Nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie č.2 2016 Nariadenie

Zápisnica zo dňa 15.06.2016 Zápisnica

Všeobecne záväzné nariadenie O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borová Návrh

Zápisnica zo dňa 14.03.2016 Zápisnica

Zápisnica zo dňa 01.02.2016 Zápisnica